About Us
Administration
Print | Close | Text Size:A A A

Academic Committee 

Director: YANG Yungui 

Vice Director: LIU Jiang 

Members

BAO Yiming, HU Songnian, LIU Jiang, WANG Qianfei, YANG Yungui

Secretary: LOU Xiaomin

Academic Degree Evaluation Committee 

Director: ZHANG Dexing  

Members:  

CHEN FeiCI Weimin, FANG Xiangdong, GUO Caixia, LIU Jiang, LIU Fan, WANG Qianfei, ZHANG Dexing, ZHANG Zhang 

Secretary: WANG Caiping